ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2

ចម្លើយនៃសមីការដឺក្រេទី 2 មានមួយអញ្ញាត ax^2+bx+c=0  ដែល a\neq{}0 តាមឌីសគ្រីមីណង់ \Delta=b^2-4ac មានបីករណីៈ

  1. បើ \Delta>0 នោះសមីការមានឫសពីរជា ចំនួនពិតផ្សេងគ្នា \displaystyle x_{1}=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\displaystyle x_{2}=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}
  2. បើ \Delta=0 នោះសមីការមានឫសឌុប \displaystyle x_{1}=x_{2}=-\frac{b}{2a}
  3. បើ \Delta<0 នោះសមីការមានឫសពីរជាចំនួន កុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា គឺ \displaystyle x_{1}=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}\displaystyle x_{2}=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}  ។

____________________________________________________

លោកអ្នកអាចទាញយក file ខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២។

sqe

3 responses to “ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2

  1. I don’t know about it ?

  2. ជំរាបសួរលោកគ្រួ តើដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតគេដោះស្រាយដូចម្ដេច?
    សូមលោកជួយពន្យល់ និងរកវិធានក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតផង។ ខ្ញុំសូមអគុណលោកគ្រូ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s