ទំនាក់ទំនង

Welcome to kosalmath website! គេហទំព័រ kosalmath សូមស្វាគមន៍! kosalmath.wordpress.com សួស្ដីអ្នកទស្សនាទាំងអស់! អរគុណចំពោះការទស្សនាគេហទំព័រនេះ!
គេហទំព័រនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចែករំលែកឯកសារគណិតវិទ្យា និងឯកសារដែលមានសារប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។ ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថា រាល់ឯកសារទាំងអស់នឹងជួយជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកជាពុំខាន។ ខ្ញុំបាទកុសលនឹងរង់ចាំទទួលនូវមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ សូមផ្ញើមកកាន់អាសយដ្ឋានៈ
Email: kosal.math@gmail.com
https://www.facebook.com/KosalMath

7 responses to “ទំនាក់ទំនង

  1. I love this webside.

  2. thank you teacher

  3. yours welcome teacher.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s