លំហាត់ ៧៩០

790. តើមានត្រីកោណចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចគូស ដោយកំពូលរបស់វាជាកំពូលនៃអដ្ឋកោណមួយ ប៉ុន្តែមានតែជ្រុងមួយនៃអដ្ឋកោណប៉ុណ្ណោះរួមគ្នា?

A. 64
B.  32
C.  24
D. 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s