រឿង ស្មានខុស

មានបុរសម្នាក់សំណាងអាក្រក់ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្រោយពេលដឹងខ្លួនគ្រូពេទ្យបានកាត់ម្រាមដៃខាងឆ្វេងអស់ ធ្វើឱ្យ គាត់ខូចចិត្តជាខ្លាំង ដោយគិតថាមិនដឹងរស់នៅធ្វើអីទៀតឡើយ គិតហើយក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះថ្មយ៉ាងខ្ពស់ ដើម្បីលោត សម្លាប់ខ្លួន។ ពេលឡើងទៅដល់លើហើយក្រឡេកមកមើលខាងក្រោម ឃើញបុរសម្នាក់កំបុតដៃទាំងសងខាង ហើយឃើញកំពុងលោតលេងយ៉ាងសប្បាយ ឃើញដូចនេះបុរសចង់លោតសម្លាប់ខ្លួន ក៏ចុះមកសួរបុរសដែលកំបុតដៃទាំងពីរថា ហេតុអ្វីបាន ជាលោកកំបុតដៃទាំងពីរហើយលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែកំបុតម្រាមដៃតែម្ខាងខ្ញុំចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនហើយ? បុរសកំបុតដៃទាំងពីរក៏និយាយតប ខ្ញុំមិនមែនលោតសប្បាយទេ គឺខ្ញុំរមាស់ខ្នងហើយគ្មានដៃអេះទើបលោតៗយ៉ាងនេះ បុរស កំបុតម្រាម អុញ!….ស្មានខុស

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s