លំហាត់ ៨៥៨

858. ចូរជ្រើសរើសរូប (1, 2, 3, 4) ដែលត្រូវដាក់ជំនួសសញ្ញាសួរ(?)។

លំហាត់ ៨៥៧

857. ចូរជ្រើសរើសរូប (1, 2, 3, 4) ដែលត្រូវដាក់ជំនួសសញ្ញាសួរ(?)។

វេទិកាគណិតវិទ្យា – Math Forum

forummath

 

លំហាត់ ៨៥៦

856. ចូរជ្រើសរើសរូប (1, 2, 3, 4) ដែលត្រូវដាក់ជំនួសសញ្ញាសួរ(?)។

 

លំហាត់ ៨៥៥

855. ចូរជ្រើសរើសរូប (1, 2, 3, 4) ដែលត្រូវដាក់ជំនួសសញ្ញាសួរ(?)។

លំហាត់ ៨៥៤

854. ចូរជ្រើសរើសរូប (1, 2, 3, 4) ដែលត្រូវដាក់ជំនួសសញ្ញាសួរ(?)។

Image

Sudoku 5

sudoku5